Manifest

Het manifest is opgesteld door 3 initiatiefnemers. Deze initiatiefnemers zijn Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer), Jan Slagter (bestuurder Omroep MAX) en Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB). Met het manifest willen de initiatiefnemers zich inzetten voor een
samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Hieronder kunt u het manifest lezen.

1. Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan

Het ouderenbeleid in Nederland is versnipperd over verschillende ministeries. Wij stellen één minister aan die hier integraal verantwoordelijk voor wordt.

2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom

We moeten met elkaar in gesprek over hoe we denken over ouderdom en gebreken en over de waardering van het leven in ouderdom. De coördinerend minister start een publiekscampagne en actieprogramma voor samenhang en solidariteit tussen generaties.

3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen

Zorgverleners moeten signalen over eenzaamheid beter doorgeven aan welzijnsorganisaties. We vragen gemeenten de juiste ondersteuning te bieden aan lokale (vrijwilligers)organisaties die eenzaamheid onder ouderen tegengaan en deze organisaties te betrekken bij het lokale ouderenbeleid. Gemeenten hebben de taak om via huisbezoeken het welzijn van ouderen goed in kaart te brengen en te zorgen dat de huishoudelijke hulp op orde is.

4. Stimuleer mantelzorg

We willen geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers.

Met een mantelzorgfonds of -vergoeding stellen we werkgevers of werknemers in staat de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen. Dagbesteding en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten.

5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker

We maken de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die met ouderen werken gratis. Vrijwilligerswerk met ouderen is geen reden om te korten op de uitkering. Landelijk werkende vrijwilligers- organisaties krijgen de kans om door het gehele land vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen.

6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg

Om het contact tussen ouderen en jongeren te bevorderen, worden jongeren gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg. We voeren een maatschappelijke stage of maatschappelijke dienstplicht in en faciliteren jongeren die vrijwilligerswerk doen.

7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

Waar buurtcentra en keukens in zorginstellingen worden gesloten, willen we juist dat er lokaal weer initiatieven ontstaan waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen eten. We dagen gemeenten uit om deze initiatieven te ondersteunen.

8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen

We willen meer ruimte voor kleinschalige initiatieven waar mensen in huiselijke en vertrouwde sfeer kunnen genieten van hun oude dag. De financiering volgt de behoeften van ouderen. De coördinerend minister krijgt als opdracht mee om hier werk van te maken door het starten van een investeringsfonds en het bijeen brengen van woningcorporaties, die hierin ook een rol spelen.

9. Investeer in passende en palliatieve zorg

Advance care planning, waarbij ouderen hun wensen met betrekking tot zorg naar het levenseinde bespreken, wordt een belangrijk onderdeel van goede zorg. Palliatieve zorg, waar mogelijk in de thuissituatie, wordt sterker in de zorg verankerd.

10. Investeer in levensbegeleiders

Het kabinet stelt voor om stervensbegeleiders te gaan opleiden en benoemen. Wij stellen voor om te investeren in levensbegeleiders. Mensen die bij ouderen op bezoek komen, levensvragen kunnen beantwoorden, een luisterend oor bieden en helpen waar nodig. Geestelijke verzorging is nogal eens een bezuinigingspost, maar blijft wat ons betreft een essentieel onderdeel van verpleeghuiszorg en zorgnetwerken.